Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni

Özler Kablo İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Özler Kablo”) ve Öz-Pa Polimer İç Ve Diş Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Öz- Pa Polimer”) (bundan böyle birlikte “Şirketler”) veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verilerinizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik güvenlik tedbirler alınmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz bakımından KVKK’nın 10 Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla işbu metin ile kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız ve en nihayetinde imhası konularında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirketler tarafından, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve hizmet aldığı/etkileşim içerisinde olduğu kişiler gibi veri ilgilisi konumundakilerden, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, lokasyon bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, sağlık bilgisi, ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde gerekli olduğu ölçüde kişisel veri toplanabilmekte ve mevzuat hükümleri ve veri işleme şartlarının mevcudiyeti dahilinde kanuna uygun olarak işleyebilmektedir.

Kişisel verileriniz;

– Şirketler tarafından üretilen “Özler Kablo” markalı ürünlerin gerek yurtiçi gerek yurtdışı piyasasına arz edilmesi, satılan ürünler bakımından ödeme alınması akabinde satışa konu ürünler bakımından Şirketler’in yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla satış sonrası lojistik destek sunulması gerekli olduğu hallerde konşimento düzenlenmesi/gümrük işlemlerinin takibinin yapılması ve bu kapsamda tarafınızca bildirilen adrese (yurtiçinde olması halinde) teslim edilmesi (yurtdışında olması halinde) gerekli ulaşım vasıtasına teslim edilmesi ve gerekli resmi kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi-kanuni süreler dahilinde saklanması, müşteri ilişkileri kapsamında satış sonrasında uğrayabileceğiniz her türlü problem bakımından destek verilmesi,

– Yerel ve uluslararası yasal mevzuatın (başta Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu olmak üzere) öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

– Şirketler tarafından yürütülen ve taraf olduğu finansal/hukuki/operasyonel süreçlerin kapsamında, Şirket’in stratejileri doğrultusunda pazarlama ve satış faaliyetleri bakımından (Pazar araştırma, reklam, kampanya, satın alma operasyonları, tedarikçi görüşmeleri, siparişlerin takibi ve gereğinin yerine getirilmesi, bütçe de dahil olmak üzere) aldığı kararların yerine getirilmesi/sürecin yönetilmesi, tebliğ alınan tebligat/resmi yazılara kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi maksadıyla,

– Şirketler’in taraf olduğu her türlü hukuki iş ve işlemin (dava, arabulucu süreci, müzekkere yanıtlanması, ihtarname keşide edilmesi/tebliğ alınması vs.) gereğinin yerine getirilmesi ve bu kapsamında Şirketler’in savunma hakkını kullanmaları suretiyle,

– Şirketler’in taraf olduğu sözleşmeler dahilinde, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla,

– Ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve bu kapsamda dışarıdan hizmet alınan denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma işlemleri dahilinde,

– Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

– Şirketler’in kişisel menfaatlerinin korunabilmesi amacı dahilinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanabilmesi için iş organizasyonu içerisindeki mekanlar 7/24 kamera kaydı alınması suretiyle,

– Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, yetkili kurum ve kuruluşlarca (Adli makamlar da dahil olmak üzere) talep halinde bilgi ve belge sağlama, veri sorumlu olarak şirketin şahsi menfaatleri doğrultusunda arşiv faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin saklanması ve gerektiğinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi suretiyle,

– Şirketler’in ticari faaliyetleri kapsamında, organizasyonel/yönetimsel kararlar gereğince satın alma ve satış operasyonlarının yürütülmesi (teklif alma-verme, değerlendirme, satış/sipariş vs.) ve bu doğrultuda bütçelendirmenin yapılması, sözleşmelerin akdedilmesi, operasyonel sürecin yönetimi kapsamında,

– Başta 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere; mevzuat hükümlerinin gereğinin yerine getirilebilmesi adına yetkili Kurum ve Kuruluşların taleplerinin gerek yurtiçinde yerleşik gerekse yurtdışında yerleşik müşterilerimiz/tedarikçilerimiz/sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz partilere ilişkin gelen bilgi ve belge taleplerinin incelenip, değerlendirilmesi ve gerekli olduğu ölçüde yanıtlanması suretiyle,

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde sayılmış olan -özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere- kişisel veri işleme şartlarının mevcudiyeti dahilinde hukuka uygun olarak işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Kişisel verileriniz; Şirketler tarafından “Özler Kablo” markalı ürünlerinin satışlarının konu olduğu, merkez ve fabrikamızda veya satış elemanlarımız vasıtasıyla iş yeri sınırları dışında yapılan satış işlemleri (fiili veya sanal olarak gerçekleşen) sırasında, satış sonrası destek hizmeti kanallarımız üzerinden, internet sitemiz, gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

Şirketler tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması ve ifası, açıkça kanunlarda öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki menfaatlerinin korunabilmesi sebepleri dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.

d) Toplanan Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların dahilinde ve söz konusu amaçlarla sınırlı olarak;

– Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Jandarma gibi yetkili kamu tüzel kişileri ile, Türk İş Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük İdaresi ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

– Ticari ilişki kapsamında gerçekleştirilen satış faaliyetleri kapsamında, “Özler Kablo” markalı ürünlerimizin fabrikamızdan Türkiye geneline ve yurtdışına yapılan sevkiyatlarının gerçekleştirilmek ve aramızda akdedilen satış sözleşmesinin gereği malların teslimin borcunu yerine getirebilmek maksadıyla kargo/lojistik firmalarına, gümrük idaresine, denizaşırı teslimatın söz konusu olması halinde ilgili nakliye firmasına,

KVKK’nın 8 ve 9 Maddelerine dahilinde hukuka uygun olarak aktarılabilecektir.

e) Veri İlgilisinin Hakları

KVKK kapsamında veri ilgilisi olarak çeşitli haklara sahipsiniz ve Şirket olarak söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla elimizden gelen her türlü imkanı siz veri ilgilerine sağlıyoruz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızdan bir veya birkaçını kullanmak istemeniz halinde www.ozlerkablo.com.tr internet sitemizde yüklü olan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanmanız mümkündür. Söz konusu başvuru formunda KVKK’dan doğan haklarınızı hangi kanallar aracılığıyla ve hangi şekilde kullanabileceğiniz, hangi bilgilere yer vermeniz gerektiği detaylandırılmıştır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuru sahibi olarak sizin kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Ayrıca, eksik bilgi vermeniz halinde, Şirket nezdinde, talebinize istinaden yürütülecek olan araştırma/soruşturmada yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, her türlü hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple, hakkınızın kullanılması kapsamında başvuru formunun eksiksiz doldurularak gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

f) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veriler Kanun hükümlerine uygun olarak yasal saklama süreleri içerisinde gerekli idari ve teknik tedbirlere uygun olarak işlenmektedir. Şirket nezdinde tuttuğu kişisel verileri şirketin hazırlamış olduğu Saklanma ve İmha Politikası gerekliliklerini dikkate alarak, periyodik olarak gözden geçirerek ve kişisel verilerin saklanması için belirtilen kanuni sürenin geçmesi halinde kişisel verileri imha ederek faaliyetlerine devam eder.

g) Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi

i) Veri Sorumlusu Bilgisi:

Ünvan : Özler Kablo İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
Adres : Pelitli Mah. Yeni Mezarlık Yolu No:46 Gebze/Kocaeli
Telefon Numarası : +90 262 751 52 00
E-mail : info@ozlerkablo.com.tr

ii) İrtibat Kişisi:

Ad Soyad : Serap Genç
Ünvanı : KVKK İrtibat Kişisi / İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Elektronik posta adresi : ik@ozlerkablo.com.tr
Telefon : 0262 751 52 00